കൊല്ലം: പുനലൂരില്‍ ആശുപത്രികള്‍ വെള്ളത്തിലാണ്. പുനലൂരിലെ പ്രണവം ആശുപത്രിയില്‍ 50-ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണമോ ശുദ്ധ ജലമോ ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് രോഗികളും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും.
" />