ആലപ്പുഴ : ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് യു.ഡി.എഫിന്റെ തീരദേശ ഹര്‍ത്താല്‍. തീരദേശത്തോടുള്ള സര്‍ക്കാറിന്റെ അവഗണനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹര്‍ത്താല്‍.
" />
Headlines