പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളജിലെ കവിത കാര്‍ണിവല്‍ വ്യത്യസ്ഥമാകുന്നു

പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളജിലെ കവിത കാര്‍ണിവല്‍ വ്യത്യസ്ഥമാകുന്നു

January 26, 2019 0 By Editor

പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളജില്‍ നടന്നുവരുന്ന കവിതയുടെ കാര്‍ണിവല്‍ വ്യത്യസ്ഥമാക്കുന്നു.കേരളം,കവിത,ഭാവിയിലേക്കുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമേയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാണ് കവിതയുടെ കാര്‍ണിവല്‍ നടക്കുന്നത്.അംഗപരിമധുരുടെ,കുട്ടികളുടെ ,ആദിവാസി അങ്ങനെ വ്യതസ്ത പ്രമേയങ്ങള്‍ ആണ് കാർണിവലിൽ നടക്കുന്നത്,നിരവധി പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു