മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു

February 8, 2019 0 By Editor

കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻറ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു. രാവിലെ മുക്കത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച ജനമഹായാത്ര അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊരുക്കിയ സ്വീകരണമാണ് ആദ്യ ദിവസം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.ജനമഹായാത്ര രണ്ടാം ദിനവും ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരും