കുപ്പിവെള്ളം അവശ്യസാധനമാകും

കുപ്പിവെള്ളം അവശ്യസാധനമാകും

May 10, 2018 0 By Editor

തിരുവനനന്തപുരം: കുപ്പിവെള്ളം അവശ്യസാധനമാകും. കുപ്പിവെള്ളത്തെ അവശ്യസാധന വില നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഉടന്‍ ഇറക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നീക്കം കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ വില 12 രുപ ആക്കിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്നാണ്.