കോട്ടയം : മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. സെപ്തംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 15 വരെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.
" />
Headlines