സ്ത്രീ നഗ്‌നതയും പ്രസവ ദൃശ്യവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി നഗ്‌നത അവകാശമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന കോളെജ് മാസികയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും ആശംസയും പിന്തുണയും . ഇന്ത്യയെ വേശ്യയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ചും നഗ്‌നത അവകാശമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചും തൃക്കാക്കര ഭാരത് മാതാ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളെജാണ് മാസിക ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി: സ്ത്രീ നഗ്‌നതയും പ്രസവ ദൃശ്യവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി നഗ്‌നത അവകാശമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന കോളെജ് മാസികയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും ആശംസയും പിന്തുണയും . ഇന്ത്യയെ വേശ്യയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിച്ചും നഗ്‌നത അവകാശമാണെന്ന്...
" /> http://www.scienceinstitute.in/
Headlines
Copyright 2018 for eveningkerala.com Powered by Sadhbhavana Communications P. Ltdfree vector