മ്മാം: നാലു വർഷം തന്റെ കീഴിൽ വീട്ടുജോലി ചെയ്തിട്ടും, ഇക്കാമ പോലും എടുക്കാത്തContinue Reading

അൽഹസ്സ: നവയുഗം ജീവകാരുണ്യവിഭാഗത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വഴി, അൽഹസ്സയിൽ നിന്നും നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടുContinue Reading

ദമ്മാം/തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരണമടഞ്ഞ നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി അൽഹസ്സ ശോബാ യൂണീറ്റ് മെമ്പറായContinue Reading