ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ യു. ജി. സി. –സ്ട്രൈഡ് പ്രൊജക്ടിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക്Continue Reading

തിരുവനന്തപുരം റിജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്‌നോളോജിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനത്തിന്Continue Reading

 തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല സർക്കാർ കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനംContinue Reading