ഒഡിഷ 400 , തെലുങ്കാന 500 , മഹാരാഷ്ട്രയില്‍Continue Reading

ശ്രീജിത്ത് ശ്രീധരൻ കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വേറിട്ടൊരു അംഗമുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധിയെന്നാൽ തീർത്തുംContinue Reading