സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ളനിരക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വർദ്ധനവ്. അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ്Continue Reading

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുപ്പിവെള്ളത്തിന് 13 രൂപയായി വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി. ഉത്തരവ്Continue Reading