നേന്ത്രപ്പഴം കുട്ടികള്‍ക്ക് പുഴുങ്ങി നല്‍കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികള്‍ക്കും പഴം പുഴുങ്ങിയതിനോട് വലിയContinue Reading

നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും എളുപ്പത്തില്‍ കിടാവുന്നതുമായ ഒന്നാണ് കരിക്ക്. ഏറിപ്പോയാല്‍ ജ്യൂസിലൊ പുഡ്ഡിങ്ങിലൊContinue Reading

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സുലഭമായി ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ് വാഴപ്പഴം. നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളും വാഴപ്പഴത്തിനുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാഴപ്പഴത്തേക്കാള്‍Continue Reading