രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിലെ വർധനവിനെ നാലാം തരംഗമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ഐസിഎംആർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.