വേനൽക്കാലത്ത് വ്യായാമം (Exercise) ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത ചൂടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്…

Leave a Reply

Your email address will not be published.