വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തി വച്ച ദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്നും കൈത്താങ്ങുകളില്‍ പിടിച്ചു കര കയറാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം. വെള്ളം ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രശ്‌നം കുറേ തീര്‍ന്നുവെങ്കിലും അടുത്തതായി നാം നേരിടാന്‍ പോകുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട്, ദുരന്തത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി വരുന്ന രോഗങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വെള്ളമിറങ്ങിയതോടെ തുടക്കമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലൂടെ പകരാവുന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്കാണു സാധ്യതയേറേ. കാരണം മലിന ജലം തന്നെ കാരണം. ചത്തടിഞ്ഞ ആടുമാടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഒരു പിടി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്കു വഴി...
" />
Headlines