തൃശൂർ: കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ അസോസിയേഷന്റെ (KROMA) സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ്Continue Reading

കോഴിക്കോട്: ഓൺലൈൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന നുണ പ്രചാരണങ്ങളെ അപലപിച്ചു കൊണ്ട്Continue Reading

കോഴിക്കോട് : കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്Continue Reading